OLA Update #9 / 10th September, 2021

SOUTHEAST ZONE (OPERATION NADHII GAMADA)

September 3rd, 2021 

 • Miesso distrct, West Hararghe – An Oromo Liberation Army commando unit ambush left 3 enemy combatants killed and 2 injured. 5 AKM rifles were also captured.

September 7th, 2021

 • Miesso district, West Hararghe – An Oromo Liberation Army commando unit launched an attack on an enemy encampment in an area called Jima Jarso. The attack resulted in 9 enemy combatants being killed and 10 being injured.
Image
Miesso (Sep 2021)
Image
Miesso (Sep 2021)
Image
Miesso (Sep 2021)

SOUTHERN ZONE (OPERATION ELEMO QILTU)

September 4th, 2021 

 • Gumi-Eldalo district, Guji – The OLA’s Soddom Borro brigade took action on Ethiopian military forces attempting to establish a bridgehead in Gumi-Eldalo. The attack resulted in 12 enemy combatants being killed and 8 being injured.

September 7th, 2021

 • Gumi-Eldalo district, Guji – A convoy of 5 vehicles carrying Ethiopian security forces in a place caled Irresa Liban Buri was attacked by the OLA’s Soddom Borro brigade resulting in 16 enemy combatants being killed and 21 being injured. Another convoy attempting to bring reinforcements was stopped in Kara Walenso resulting in 8 enemy combatants being killed and 11 being injured.

WESTERN ZONE (OPERATION LAGASSE WOGI)

September 3rd, 2021

 • Sasiga district, East Walaga – Following the capture of this district by OLA forces on August 31st, 2021, several waves of Ethiopian security forces deployed from Naqamte have been successfully repulsed. The towns of Sasiga, Bali, Bareda, and Gaba Sambata are firmly under OLA administration. The total number of political prisoners released has reached 150.
Sasiga residents welcoming the OLA

September 4th, 2021

 • Shambu district, Horo Guduru– The OLA’s Odaa Buluq brigade attacked a military camp and killed over 49 enemy combatants.
 • September 5th, 2021

  • Begi town, West Walaga – An operation by OLA forces resulted in the compelete routing of Abiy regime forces with over 130 enemy combatants being killed and many more injured. There was also a capture of large stocks of weaponary consisting primarily of AKMs.

  September 9th, 2021

  • Shambu district, Horo Guduru – The OLA’s Odaa Buluq brigade is in ongoing engagements with Ethiopian security forces at a place called Laku, located 10km from Shambu. Over 20 enemy combatants were killed on the first day of fighting.

  CENTRAL ZONE (OPERATION TADESSE BIRRU)

  September 7th, 2021 

  • Kuyu district, North Shawa – An engagement between the OLA and Abiy regime forces at a place called Qare Ta’a resulted in 25 enemy combatants being killed and more than 13 being injured.

  OLA Update #8 / 2nd September, 2021

  Following significant progress by the Oromo Liberation Army, the Abiy regime has began amassing troops in Nekemte (East Walaga) and Shashamane (West Arsi) in preparation of a counteroffensive.

  OPERATION LAGASSE WOGI (WALAGA)

  OLA forces return an ambulance that security forces tried to use to escape Sasiga
  • Sasiga district, East Walaga
   • On the morning of 31st August, 2021, the OLA launched a morning attack on the Sasiga District Police station.
   • After several hours of fighting, the Abiy regime’s forces fled the area alongside several government officials; including the town mayor Geneti Taye and security bureau head Deselegn Ebiyo. Over 100 political prisoners were released from the jail and public consultation sessions were held in various towns and villages in the district.
   • 3 pick-up trucks that attempted to bring in reinforcements for Abiy’s forces were completely neutralized in Owwataa before reaching Sasiga. Another group of reinforcements arriving from Angar Gute was neutralized in Afata (Mandara 6) before reaching Sasiga.
   • At 2pm, Abiy’s forces in nearby Uke began to forcefully comandeer private vehicles to collect the wounded and dead . Eventually, 2 pickup trucks and 3 ambulances arrived from Nekemte to pick up the remaining wounded and dead enemy combatants.
   • At 4:30pm, 3 pickup trucks and 1 Ural truck of Abiy’s forces attempted to launch an offensive on OLA positions but were completely neutralized in Mandara 3.

  • Northern East Walaga
   The main contingent of the Amhara militia that recently crossed into Oromia in an attempt to commit ethnic cleansing was driven out of towns and into the forests around the Blue Nile valley.

  OPERATION ELEMO QILTU (GUJI, BORANA)

  • Wadara district, Guji
   On 31st August, 2021, the OLA’s Laga Dambii brigade and Odaa Adola brigade repelled an attempted counteroffensive by Abiy’s forces. The fighting began at 8am at Heba Hida and continued until the evening. More than 10 enemy combatants were killed and over 21 were injured.

  OPERATION TADESSE BIRRU (SHAWA)

  • Mida Qanyi district, West Shawa
   A two day engagement with Abiy’s forces (September 1st to September 2nd) resulted in over 80 enemy combatants being killed and over 50 being wounded. Large numbers of weapons were also captured

  Haala Wallagga Bahaa Ilaalchisee

  Yeroo ammaa kana haala Wallaga Bahaan wal qabatee dubbiin miidiyaan afaarfamaa jiru dhugaa qabatamaa lafa jiru irraa kan maqe akkasumas bocnii fi qabiyyeen isaa gara dabarfamee kan dhihaataa jiru ta’uun dhimmicha xiyyeeffannoon akka duukaa buunu nu taasisee jira. Sabaa-himaaleenis duula olola qindaa’aa birkiin Waldaa Biyyaalessa Amaaraa [National Association of Amhara-NaMA] biyya alaa babal’ifannaa lafaa milkeeffachuuf hojjetaa jiraniin yogguu afaan faajja’anii balballoomsan arguutti jirra. Taateewwan armaan dura Walloo, Matakkal, Horroo Guduruu fi Wallagga Lixaatti uumamanii turan waliin walqabatees ololli fakkaataan tamsa’aa turuun yaadannoo yeroo dhihooti. Haala Wallaga Bahaatti baatii kana keessa uumamee fi taateen kun itti dhalatuuf shira hojjetamaa turan ifa taasisuu feena.

  Jalqabatti, haalli Wallaga Bahaa keessa jiru haalota yeroo darbe keessa Horroo Guduruu fi Wallagga Lixaatti uumamanii turaniin adda adda ta’uu hubachuun barbaachisaa dha. Godinoota kanneenitti, tarkaanfii suukkanneessaan qindoomina milishoota mootummaa fi Humna Addaa Oromiyaatiin dhalattoota Amaaraa irratti fudhatame Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) ittiin yakkuuf ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federalaa Itoophiyaa dhimma Lola Tigraay irratti waan muddamaniif, duulaa fi tarkaanfii bifa jijjiirratee fudhatamu dura dhaabachaa turuun cinaatti tarkaanfileen kunis yoo fudhataman eenyu akka itti gaafatamu akeekaa turre. Ergasii asitti, akkuma duraan baratame, bakkeewwan to’annaa WBO jala jiranitti Amaarotni rakkoo tokko malee nagayumaan jiruu ofii gaggaaffachuutti jiru. Kanaafis, akkuma dursinee himaa turre, sana boodas irra deddeebiin yaadachisuu itti fufuudhaan aantummaa haqaaf qabnu mirkaneessuuf dhaabbileen walabaa dhimmoota kana ilaalchisee qorannoo akka taasisan ni barbaadna- dhugaa qabaachuu keenyas ofitti amanna.

  Haala Wallaga Bahaan ilaalchisuun, milishoonni Amaaraa haalaan leenji’an baay’inaan toora sana waggaa darbe irraa eegalee seenuutti jiraachuu isaanii quba qabataa turre. Humnooti kunniin, addatti kutaa Baha Wallaggaa kan magalaa Naqamtee fi Laga Abbayaa 2 (Mootummaa Naannoo Amaaraa kan daangessu) jidduu socho’uutti jiran. Ebla 15, hidhattooti Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo Mandara 10 (Lalistuu Angar jedhamu) keessaa ari’anii baasuun midhaan isaaniis ibiddaan barbadeessan. Bal’inni lafa qonnaan bulaa Oromoo fi manoota ibiddaan gubatan ilaalchisee ragaan saatalaayitii irraa argame hektaara 3000 ol ta’uu mul’isa (ragaan kunooti: https://twitter.com/Quen10Tarantino/status/1384417207912906755). Baatiima kana keessa, qindoominuma wal fakkaataan, toora Kaaba Baha Wallaggaa magaalota Agamsaa fi Kiramuu jedhamanitti hidhattoonni Amaaraa waraana saaqanii jiru. Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Godina Wallagga Bahaa fi Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Aanaa Giddaa Ayyaanaa haalichi rifachiisaa ta’uu isaa ibsa wal fakkaataa Fuula faasbuukii baasaniin gochoota milishoota kanneenii kan balaaleffatan ta’uu ibsanii jiru. ((i) https://www.facebook.com/wdhkm.godinawallaggaabahaa/posts/499574804786826, (ii) https://www.facebook.com/giddaa.ayyaanaa.9/posts/895531644324976). Akka ibsoota kanaatti, milishoonni kunniin lammiilee nagaa dhalattoota ilmaan Oromoo 13 kan ajjeesan ta’uu fi ijaarsota 65 (manneen 47 dabalatee) gubanii jiran. Ibsi kennames milishoonni kunniin “humna finxaaleyyii” hawaasa Amaaraa kenneen yeroo beelli sirna Dargii keessa muudatee ture Baha Wallaggaa qubatan gidduutti jeequmsa uumuun nagaa booressuuf kan socha’an ta’uu hime. Milishoonni kunniin, “Yunifoormii halluu adiitti kala’u” kan uffatanii fi “alaabaa seeraan alaa mallattoo leencaa qabu” qabachuun hawaasota Oromoo fi Amaaraa naannawa sana jiran gidduutti walitti bu’insa qabsiisuuf shira dalagaa akka turan ibsoota laataman keessatti eeramee jira. Waraqaaleen, “Oromoon dachee abbootii keenya Amaaraa gadidhiisaa bahaa” jedhan magaalaa Guttin keessatti kan maxxanfamaa turan ta’uunis eerameetiin jira.

  Maddeen keenya akka ibsanitti, milishaan jaraa gariin yunifoormii malee kaan immoo loltoota uffata sirnaa Humna Addaa Amaaraa dimimmisaa ta’e uffatanii socho’u. Bulchiinsi godina Wallagga Bahaa sochii jaraa kan baleeffate yoo ta’u illee, qondaalotni dhimmoota nageenyaa Oromiyaa gochaa jaraa dhaabsisuuf carraaqqiin taasise hin jiru; kunis sababa milishoonni Amaaraa kunniin WBO waliin illee wal dura dhaabatu jedhu. Humnooti nageenyaas tarkaanfii fudhachuu kan eegalan erga milishoonni Amaaraa miseensota Humna Addaa Oromiyaa 4 ajjeesaniin booda. Hawaasa Amaaraa danuu Mandara 10 dabalatee hamma kaaba Kiramuu jiran buqqisan. Milishoonni kunniin sochii isaan daandii guddicha irratti taasisan irraa ari’atamuun hamma jalqaba baatii kanaatti riphanii turan. Jiraataan Kiramuu tokko odeessa BBC (https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-58313687)f himeen, buqqaatonni dhiiraa dubartootaa fi ijoollee isaanii mootummaa naannoo Amaaraa keessa tursiisuun ofii isaanii meeshaalee waraanaa hidhachuun Kiramuu, Agamsaa fi Harootti deebi’an. Akka humnoonni keenya himanitti, hidhattooti Amaaraa isaan dhiirota ta’an bifa ummataan uffachuudhaan laga Abbayyaa qaxxaamuruun gaafa Hagayya 13 3 Kiramuu, Siree Dooroo, Agamsaa fi Amuruu seenani – kunis Humni Addaa Oromiyaa naannoo sana gadi dhiisanii akkuma deemaniin guyyaa tokko erga bulaniin booddee dha. Hidhattoonni Amaaraa kunsi guyyuma eerame kana Kiramuu kan seenan ta’uu namni ijaan arge tokko BBC’f illee dhugoomsee jira. Erga guyyaa sanaatii asitti sochii ho’aa naannoo sanatti taasisaa jiru; namoota manneen isaanii irraa baasanii ari’atu akkasumas manneen ni gubu. Fakkeenyaaf, Lalistuu Somboo (Kiramuu cinaa) keessatti manneen namoota 18tii maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffamee fi namoota lama ammatti maqaan isaanii hin baramiin guban.

  1) Guddataa Jabeessaa
  2) Gammachuu Jabeessaa
  3) Fiqaaduu Gammachuu
  4) Faqqadaa Gammachuu
  5) Shaggaa Gammachuu
  6) Baabbee Gabulee
  7) Dammashaa Girshoo
  9) Lammii Jabeessaa
  10) Waaqooo Jabeessaa
  11) Katamaa Jabeessaa
  12) Badhasaa Nagarii
  13) Bukkuu Galataa
  14) Margaa Abbuyee
  15) Tamasgeen Abbuyee
  16) Hordofaa Abbuyee fi namooti maqaan isaanii hin gaabaafamne lammiilee milishoota Amaaraa jedhamaniin manneen isaanii fi qee’een isaanii jalaa gubate dha.

  Yeroo humnooti keenya Kiramuu qaqqabanitti, loltoota Amaaraa kanneenitu dhukaasa banuudhaan lolatti hirmaachisan. Hidhaannoon isaanii qawwee AK-47 qofaa osoo hin taane meeshaalee ulfaataa kanneen akka DShK (Diishqaa jedhamuun beekamu) hedduu fi isnaayiperoota Dragunov jedhaman fa’aati. Miidhaa guddaan erga isaan muudatee booda Kiramuu irraa ari’atamanii bahuuf dirqaman. Guyyuma sana, Siree Dooroo keessatti, loltoonni Amaaraa haarawatti kallatti sanatti bobba’an odeeffannoo WBOdhaaf dabarsitu jechuun ilmaan Oromoo 7 morma kutan. Humnoota kana Siree Dooroo, Agamsaa fi Amuruu keessaa baasuuf lola hedduutu seename.

  Sochii qindoomina qabu wal fakkaatuun, gama kibbaatiin Ukkee Qarsaa fi Horroo Alaltuutti, miseensota Humna Addaa Amaaraa yuniformii waraanaa uffatan humnoota federaalaa waliin wal cinaa hiriiruun WBOn wal haadhanii jiran. Lola sanaan boodatti, dargaggoota 4 Ukkee Qarsaa akka malee dhaanuun, 3 ajjeesani. Humnooti federaalaa hidhattoota kana waliin hiriiruun, bifuma Ebla darbe keessa Mandara 10tti uumameen wal qabetee humna federaalaa fi Humna Addaa Oromiyaa jidduutti dhibdee kan uume ta’uu hubanne. Humnooti keenyas milishaa Amaaraa akka haarawaatti naannawa sanatti bobbaafamuun manneen jireenyaa dhalattoota Oromoo irratti gubuudhaan dachee sana irraa akka godaananiif doorsisaa turan waliin irra deddeebbiin lolatti seenanii jiru. Hamma ammaatti manneen dhibba tokkoo ol ta’an gubatanii jiru. Loltoonni kunniin haalaan kan hidhatan, sirriitti kan leenji’anii fi akeeka ifa ta’e hordofuun hawaasa Amaaraa nagayaan Wallagga Bahaa keessa jiraatan dammaqsuun ifatti wal waraansa ummataa fakkeessuuf tattaafatan. Milishaan kunniin yunifoormii waraanaa malee socho’an hawaasa Amaaraa jaarraa tokko guutuu ta’uuf ummata keenya waliin wal cinaa jiraataa ture fakkaachuun lolatti kan seenan yoo ta’an illee humnooti keenya of eeggannoo guddaa taasisuudhaan bifa lammiileen nagayaan hin miidhamnetti dirqama ofii gahumsa ol’aanaan raawwataa turan.

  Haa ta’u malee, murni olultuun diyaaspooraa gartuun NaMa bobbaasanii fi akeeka babal’ifannaa lafaa Mootummaa Naannoo Amaaraa dahata taasifateen socho’an ajandaa siyaasaa isaanii galmaan gahuuf seenessa sobaa yogguu balballoomsan arguutti jirra. Sababa kanaaf, wantoonni yeroo ammaa kana sabaa-himaaleen afaarfamaa jiranii fi dhugaan lafarra jiru waliif faallaa dha. Miidhaa milishaa Amaaraa irra gahe cinaatti qabuudhaan, akka waan WBOn jiraattota ilmaan Amaaraa fayyaaleyyii irraan qaaxxee geessise jechuun itti yaadanii olola dhiheessuutti jiran. Dhaabbatni sabaa-himaa amanamaadha jedhamee fudhatamu akka Deutsche Welle (Jarman) Sagantaa Amaariffaatiin olola kana tamsaasuun akka qabatamaa ta’etti himuun mufii fi yaaddoo kan uumuudha. Dhukaasa wal jijjiruutti turame keessatti lubbuun namoota nagaa darbee jira yoo ta’e, gaafatama isaa fudhachuuf qophii ta’uu keenya himuun tarkaanfiin seeraas akka fudhatamu kan mirkaneessinu ta’uu ibsina. Qorannoon walabaa Mootummoota Gamtoomaniin yokaan qaama sadaffaatiin akka adeemsifamu ammas irra deebinee yaamicha keenya kan dabarsinu ta’uu fi dhugaanis bifuma salphaan akka dabuu danda’u; addnuyaanis hubannoo akka itti argatu dhaamuu feena.

  Dabalataan, yeroo ammaa kana haalli Wallagga Bahaatti uumamaa jiru taateewwan Oromiyaa bakkeewwan garagaraa keessatti uumamaa jiraniin adda akka hin taane hubachiisuu feena; humnooti nageenyaa mootummaa Amaaraa gama kaaba-bahaa Oromiyaatiin daangaa qaxxaamuranii Fantaallee fi Karrayyuu irratti weerara lafaa bananii jiru. Ilmaan Oromoo Karrayyuu fi humnoota nageenyaa Amaaraa gidduuttis lola ulfaataa adeemsifmaa jiruunis dachii Oromiyaa keessa kiiloomeetira danuu dhuunfachuutti jiran. Haala jiruunis, ummati mootummaa naannoo Amaaraa irraa dhufan dachii Oromiyaa dhuunfatamaa jiru kana irra qubsiifamuutti akka jiran hubannee jirra. Kunis taateewwan guutummaa biyyattittii uumamaa jiran keessaa tokko ta’uu argaa jirra; finxaaleyyiin, ijaarsa 5 jabaa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti walitti qabaman “lafa abbootii ofii” deebifachuu yaada jedhuun humnoota nageenyaa mootummaa nananoo Amaaraatiin deeggaramuun duula taasisuutti jiru. Kunis goolii Tigraay Lixaa, Matakkal, Walloo, fi yeroo ammaa kanas Wallagga Bahaa fi Karrayyuutti argaa jirru geessisee jira. Halli deemuutti jirus naannawichatti jeequmsa mul’atuuf sababa guddaa ta’ee jira. Yogguu humnaa fi haalli mijataan akeeka jaraaf tolu uumamutti, duguuggaan sanyii ulfaataan Tigraay Lixaatti uumamee ture guutuu biyyattii keessatti irra deebi’uuf kan jiru ta’uu arguuf teenya. IttiAanaan Muummicha Ministeeraa Obbo Dammaqee Mokonnin- hogganaa ol’aanaan Paartii Badhaadhinaa Amaaraa mataan isaa- ummatni Amaaraa akka hidhachiifamanii fi akka ijaaraman jechuun waamicha dabarsuu isaan cinaatti Matakkal deemuun wiirtuu leenjiin itti kennamu daawwachuun isaa daran waan yaadatamu qabu dha. (https://addisstandard.com/news-deputy-pm-recommends-arming-civilians-in-metekelbenishangul-gumuz-region-as-spate-of-attacks-by-armed-men-leaves-dozens-killed/). Wallo keessatti, humnooti mootummaa naannoo Amaaraa hawaasa Oromoo irratti waggoota lamaan darban guutuu qaaxxee garagaraa irraan geessisuun walitti bu’insa ummataa bal’aa qabsiisuun ummaticha irraa hidhannoo erga hiiksisanii booda hawaasa Oromoo qonnaan bulaa naannawa sanaa dhuunfachuuf socho’aa turan. (https://www.vice.com/en/article/93ybyy/they-set-everything-on-fire-the-paramilitaryforces-killing-people-theyre-meant-to-protect). Yogguu ambulaansiin ilmaan Oromoo madoo ta’an fe’uudhaan Walloo irraa gara Finfinneetti deemaa turanitti, gurmuun namootaa gara jabinaan miidhamtoota Oromoo konkolaaticha keessa turan hundumaa ajjeesuun isaanii taatee suukkanneessaa dha. (https://addisstandard.com/analysis-horrifyingaccounts-of-violence-in-amhara-region-fed-ombudsman-slams-regional-govt-performancesays-303-killed-so-far/). Egaan, murni ololtuu NaMA olola dharaa bittinsuu kan eegalan yeroo itti qonnaan bultoonni Oromoo ofirraa ittisuu jalqabanitti ture. Murni maqaa hayyoota Amaaraatiin socho’an bifa itti gaafatama hin qabneen lubbuu ilmaan Amaaraa fi Oromoo guyyuun dhabamaa jiruuf mararfannoo dhabuun gochoota badaa kana duuba jiraachuu isaanitu mul’ata. WBOn saba yokaan ummata kamiyyuu akka diinaatti hin fudhatu, ergamni isaa naannawicha cunqursaa sirna nama nyaataa kana irraa baraaruu kan hojjetuu fi sababuma kanafis jecha cichoominaan kan dhaabatu dha.

  Hawaasni idil-addunyaa fi sabaa-himaaleen taateewwan kanneen itti gaafatamaan balballoomsuu fi xiyyeeffannoo guddaan duukaa bu’uutu itti jiraata. Bara oduun sobaa fi ololli babal’atan keessa jiraachuutti jirra, bifuma salphaan kiyyoo sobaa gartuuwwan ololtuu kanfaltii mootummaa Itoophiyaa irraa argataniin socho’an (fakkeenyaaf; kanneen akka GLEAN (the Global Ethiopian Advocacy Nexus) fi dhaabbata “Genocide Prevention 6 Ethiopia” fa’aa) keessatti kufuun kijibni isaanii fudhatama akka argatuuf warra hojjetaniif balbala saaquun waan hin malle.

  Injifannoon Ummata Oromoo fi Saboota Cunqurfaman Hundaaf!
  Ajaja Ol’aanaa ABO-WBO
  Hagayya 25, 2021

  Press Release Regarding the Situation in East Walaga

  It has come to our attention that the current prevailing media narrative on the situation in East Walaga has been heavily distorted from the facts on the ground. Again we are seeing the media fall into the trap of being misled by the well-organized propaganda campaigns of the irredentist National Association of Amhara’s (NaMA) diaspora wing. This has happened before in regards to coverage of events in Wollo, Metekel, Horo Guduru, and West Walaga. We want to set the record clear on what exactly has been occurring in East Walaga this month and the events that have led up to it.

  First, it is important to note that the situation in East Walaga is different from what occurred previously in Horo Guduru and West Walaga. In those cases, government-aligned militias working in coordination with Oromia Special Forces committed horrific massacres of Amhara civilians intending to blame the Oromo Liberation Army (OLA). As the Oromia regional state government and the Ethiopian federal government became more focused on the Tigray War, we have seen a complete halt to those false-flag operations- a hint to who was responsible. Since then, as was the case before, Amharas continue to live peacefully in OLA-administered areas without any issue. As we did at the time and repeatedly since then, for the sake of justice we are still demanding an independent investigation into those massacres- we are confident the truth is on our side. 

  In regards to the situation in East Walaga, over the last year, we have seen the rise of well-trained Amhara militias arriving in the area. Specifically, they have been operating in the part of East Walaga that lies between Nekemte and the Blue Nile (which is the border to Amhara Regional State). On April 15th, armed Amharas drove out Oromo farmers and burned their crops in a place called Mender 10 (also known as Lalistu Angar). The extent of the fires was large enough to be caught on satellite which shows over 3000 hectares of farmland being burned as well as homes (refer to this thread: https://twitter.com/Quen10Tarantino/status/1384417207912906755). In the same month, seemingly in coordination, armed Amharas launched attacks further north in East Walaga- specifically the towns of Agamsa and Kiramu. The situation was dire enough for both the East Walaga Zone Communication Bureau and the Gida Ayana District Communication Bureau to issue similar statements on Facebook decrying the actions of this militia ((i) https://www.facebook.com/wdhkm.godinawallaggaabahaa/posts/499574804786826, (ii) https://www.facebook.com/giddaa.ayyaanaa.9/posts/895531644324976). According to these statements, the militia had targeted and killed 13 Oromo civilians and destroyed 65 structures (including 47 homes). The statements refer to the militia as a “radical force” trying to agitate revolt among Amhara communities that had been resettled in East Walaga during the famine of the Derg era. They also state that the militia, which wore “pale uniforms” and carried an “illegal flag with the symbol of a lion”, was trying to instigate ethnic clashes between Oromos and the Amhara communities in the area. Flyers were being posted in the town of Gutin stating that Oromos had to “leave the ancestral land of Amharas”. 

  According to our sources, the militia consisted of fighters without uniforms as well as fighters wearing the tan uniform of the Amhara Special Forces. While the civilian administration of the East Walaga zone denounced their operations, the Oromia security officials did not commit to stopping their activities because the militia was also clashing with OLA forces. It was only after the Amhara militia killed 4 Oromia Special Forces unprovoked that the security forces began to take measures. They evicted many Amhara communities not just from Mender 10, but also from further north in Kiramu. The militia was also driven off the main roads and they remained dormant until the beginning of this month. According to the account given by a resident of Kiramu to BBC (https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-58313687), the male members of the evicted Amharas left their wives and daughters in Amhara regional state and returned to Kiramu, Agamsa, and Haro carrying weapons. According to our forces, a large contingent of armed Amhara men in civilian clothing were seen arriving in Kiramu, Sire Doro, Agamsa, and Amuru after crossing the Blue Nile on August 13th – exactly one day after Oromia Special Forces retreated from the area. Their arrival in Kiramu on that day is substantiated by eyewitness accounts to the BBC. Since then they have been active throughout the area, driving people out of their homes and burning the houses down. For example, in Lalistu Sombo (near Kiramu), they burned down 18 homes belonging to the following individuals plus two others whose names are currently unknown.:

  1) Guddataa Jabeessaa
  2) Gammachuu Jabeessaa
  3) Fiqaaduu Gammachuu
  4) Faqqadaa Gamachuu
  5) Shaggaa Gammachuu
  6) Baabbee Gabulee
  7) Dammashaa Girshoo
  9) Lammii Jabeessaa
  10) Waaqooo Jabeessaa
  11) Katamaa Jabeessaa
  12) Badhasaa Nagarii
  13) Bukkuu Galataa
  14) Margaa Abbuyee
  15) Tamasgeen Abbuyee
  16) Hordofa Abuye

  When our forces arrived in Kiramu, it was these Amhara fighters that began engaging them in a firefight. They were armed not just with AK-47s but had heavier weaponry such as DShK (locally known as Dishkas) and Dragunov snipers. It was only after they sustained heavy casualties that they were driven out of Kiramu. That same day, in Sire Doro, these newly arrived fighters slit the throats of 7 Oromo civilians accusing them of passing information to OLA forces. It took several engagements with these forces to drive them out of Sire Doro, Agamsa, and Amuru. 

  Similarly, further south in Uke Karsa and Horo Aleltu, in what again looks like coordinated activity, a unit of uniformed Amhara Special Forces alongside federal forces clashed with the OLA. Following that clash, they severely beat random young men in Uke Karsa, killing 3 of them. From what we know, the federal military’s coordination with this force has caused a rift between the federal military and the Oromia regional forces due to what had happened in Mender 10 back in April of this year.

  Our forces are still engaging with this newly deployed Amhara militia who have been undertaking a campaign of burning down the homes of Oromo civilians to intimidate them into leaving the area. So far over a hundred homes have been burned. These fighters are a well-armed, well-trained group with a clear objective to agitate the peaceful Amhara communities in East Walaga into revolt by sparking ethnic clashes. Even though this militia does not wear uniforms and often operates by blending with the existing Amhara communities that have lived side-by-side with our people for almost a century, our forces have gone above and beyond to ensure no innocent civilians are harmed. 

  However, we are now seeing the usual cabal of diaspora-based propagandists working on behalf of NaMA and the irredentist elements of the Amhara Regional State government to push a false narrative in the interest of their political agenda. Due to this, the contrast between the current prevailing media narrative and the facts on the ground are night and day. They are purposefully presenting the casualties suffered by the Amhara militia as the victims of random, wanton attacks by the OLA on innocent Amhara civilians. It is deeply disappointing and worrying that the Amharic Program of a reputable media organization such as Deutsche Welle has echoed this propaganda and passed it on as a substantiated fact. If there were any innocent civilians caught in the crossfire, we are prepared to accept responsibility and we will do what we can to assure there is justice. We once again demand an independent investigation by the United Nations or any other concerned third party so that the world can understand just how easily the truth gets distorted.

  Moreover, we would also like to point out that what is happening in East Walaga right now is not a unique case in Oromia; Amhara state security forces have crossed the border and launched an invasion in Fantale, Karrayu- located in the northeastern part of Oromia. There has been heavy fighting between Karrayyu Oromo civilians and Amhara security forces which have encroached several kilometers into Oromia. In that situation, we have seen the resettling of people from Amhara state into the captured land in Oromia. This is all part of a trend we are seeing throughout the country: claims of “ancestral ownership” made by the radical, powerful elements in the Amhara regional state’s government are being enforced by the state’s security apparatus. That has resulted in the terror we have seen in Western Tigray, Metekel, Wollo, and now East Walaga and Karrayu. It has been a significant destabilizing factor in the region. When enabled and allowed to reach its objectives; we will see the kind of brutal ethnic cleansing that has happened in Western Tigray be repeated throughout the country. It should be remembered that Deputy Prime Minister Demeke Mekonen- himself a senior official of the Amhara Prosperity Party- not only publicly called for the arming and organizing of Amhara civilians- but personally oversaw training sessions in Metekel (https://addisstandard.com/news-deputy-pm-recommends-arming-civilians-in-metekel-benishangul-gumuz-region-as-spate-of-attacks-by-armed-men-leaves-dozens-killed/). In Wollo, Amhara regional forces launched several attacks on Oromo communities over two years intending to spark a large ethnic clash to use as a pretense to disarm and occupy the local Oromo farming communities (https://www.vice.com/en/article/93ybyy/they-set-everything-on-fire-the-paramilitary-forces-killing-people-theyre-meant-to-protect). There was a horrific case of mob violence when an ambulance carrying injured Oromo civilians from Wollo to the federal capital city (Finfinee) was attacked and everyone inside was brutally murdered (https://addisstandard.com/analysis-horrifying-accounts-of-violence-in-amhara-region-fed-ombudsman-slams-regional-govt-performance-says-303-killed-so-far/). It was only when the Oromo farmers began to defend themselves that the NaMA’s propaganda arm began to promote a heavily distorted account of events. This has been an extremely irresponsible undertaking on the part of the Amhara elite implemented with no regard for the lives of everyday Amhara and Oromo civilians. OLA forces do not consider any nationality or people their enemy, they are on a mission to save this region from the brutality of this oppressive regime and remain committed to that cause. 

  The international community and media must act responsibly and do their due diligence when covering and considering these events. We live in an age of fake news and propaganda; much of it prepogated by state structures themselves. It is easy to fall prey to the specter of legitimacy that propagandist outfits funded by the Ethiopian state (for example; the Global Ethiopian Advocacy Nexus (GLEAN) and the “Genocide Prevention in Ethiopia” organization) rely on to have their falsehoods accepted. As always, we invite all interested independent parties to come and investigate the issue themselves.

  Victory to the Oromo and All Oppressed Peoples!
  OLF-OLA High Command
  August 25th, 2021

  OLA Update #7 / 22nd August, 2021

  OPERATION ELEMO QILTU (GUJI, BORANA)

  • Districts under OLA control:
   • West Guji
    • Bule Hora district
    • Malksa Soda district
    • Galana district
    • Suro Barguda district
   • East Guji
    • Gumi-Eldalo district
    • Liban district – After significant engagements in Bulbul, Dhaka Qalati, Mugayo, Boba, and Siminto, 16 out of 18 towns in this district are currently under OLA administration. There are ongoing OLA operations in Nagele Borana with strategic points currently under OLA control. OLA forces continue to man checkpoints on various sections of the Finfinee-Moyale highway.
    • Goro Dola district
    • Saba Boru district
  • Wadara district, Guji – the Cibraa Oda Adola brigade has launched a new offensive on government forces in this district and has succeeded in cutting them off from the road leading northwest to Sidama state.

  OPERATION LAGASSE WOGI (WALAGA)

  • Chilimo Forest, West Shawa – A series of attacks on government military patrols resulted in a complete withdrawal of government forces in the area. 
  • Abay Chomen district, Horo Guduru – The OLA has captured the Fincha’aa Sugar Factory and the surrounding area after days of heavy fighting. 
  • East Walaga –  After the neutralization of a military camp in Wayu Tuka district and the mass defection of hundreds of Oromia Special Forces into the ranks of the OLA, there has been a deployment of combined units of Amhara regional state militias and the federal military in Uke Karsa. The OLA has engaged in several clashes with these government forces which have been responding to by killing random civilians in Uke-Karsa. In Agamsa, Haro, and Sire Doro, Amhara militias have burned over 100 civilian homes and killed innocent. At this stage, the northern part of East Walaga remains firmly under OLA control. 

  OPERATION NADHI GAMADA (BALE, ARSI)

  • Hebano, Kokosa district, West Arsi – An OLA Commando unit destroyed a government military patrol to which government forces responded by harassing civilians and burning their homes down.

  REVISION: We made two corrections:

  • Regarding the presence of combined Amhara regional state militias and federal military units, they were only deployed in Uke Karsa and its vicinity. In Kiremu and Amuru, there were only Amhara militias and no federal military units.
  • Regarding the burning of civilian homes, this is occuring in Agamsa, Haro, and Sire Doro, not in Uke Karsa.

  OLA Officer engaging in Public Consultation
  Checkpoint on Moyale-Finfinee Road
  Checkpoint on Moyale-Finfinee Road
  OLA representative engaging in Public Consultation

  Abbaan Irree Tumsa Sabaa fi Sablammootaan Bakkaa Ka’a!

  (Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO)

  Ajajaan Ol’aanaa ABO-WBO dhimma Tumsa humnoota farra abbaa irree Abiy Ahmed ta’an waliin walitti dhufanii marihachuu eegaluu Associated press irratti erga ibsanii booda, ololli sodaa irraa madde aktivistootaa fi media PPn karaa leellistoota nafxanyummaa ifaan yeroo gaggeeffamu, warra ABO-WBO siyaasa keessaa moggeessuun qabsoo Oromoo gara fedhanitti micciruun dantaa dhuunfaa fi fedhii isaanii guuttachuuf dhama’aniin ammoo harka lafa jalaan gaggeeffamaa jira. 

  Akeeki tumsa sabootaa kun, sirna abbaa irree Abiy Ahmed diiguun, ergamtoota isaa waliin seeratti dhiheessuun, mirga hiree murteeffannaa saboota mirkaneessuun fi mootummaa waloo kan cehumsaa dhugaa filannoo haqaa fi bilisaa gaggeessuun uummata keessaa hoggana siyaasaa baasu dha. Tumsi yeroo gabaabaa fi dheeraa qaamota siyaasaa gidduutti tolfamu kunqabsoo saba tokkoof gargaara jedhamee yoo amaname, qaamota tumsa sana tolfatuun murtaawa. 

  Ololli tumsa kana dura dhaabbachuuf gaggeeffamu murnoota sadiini, isaanis; tokkoffaan, leellistoota nafxanyummaa kan ol’aantummaa Amaaraa kan sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuun dhugoosmuuf hojjetaniin; lammaffaan, OPDO duraanii kan amma ergama leellistoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuuf dhama’an fi sadaffaan, kajeeltota qabeenyaa fi aangoo bubuutuu ilaallataniin gaggeeffamaa jira. 

  Akeeki olola kanaa; tokkoffaan, milkoomiina tumsa kanaa danquun humnooti siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa fudhatan akka hin milkoofne tolchuu dha. Haala kanaan, abbaa irree Abiy Ahmed aangoo irra tursuun gidiraa uummattoota irratti dheeressuu ta’a. Leellistooti nafxanyummaa bara dhibbaa fi shantamaa oliif eenyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhabamsiisuuf dhama’an, kan har’as Oromummaa dhabamsiisuuf wixxifataa jiraniif faallaa ilaalcha siyaasaa isaanii waan ta’eef dura dhaabbatu. Lammaffaan, yakkoota Oromiyaa, Benshangul, Tigray, Walayita, Qimant, Sidama fi kkf keessatti raawwatan haguuganii yakkamtoonni akka seeratti hin dhiyaanne danquufi.

  Yakkooti waggoota 30 darban Oromiyaa keessatti raawwatameef gaafatamaan jalqabaa OPDO dha. Waggoota 27, akka qaama EPRDFtti ergama kana fudhatee kan Oromoo irratti yakka raawwachaa ture OPDO dha. Kunis, afaan aangawoota OPDOn dhugaa bahaa turan yeroo ta’uu, Abiy Ahimedis ‘shororkeessaan nuyi’ jedhee paarlamaa fuuldura ta’ee dubbachuun, yakkamaa ta’uu isaa ifaan fudhatee jira. Yakkoota wal-fakkaataa fi ulfaatoo baroottan sadan darban keessatti raawwatamaa jirus, itti fufiinsa yakka waggoota 27 keessa dalaganitiif kan ragaa dha. Ammatti Oromoon PP/OPDO caalaa diina hamaa akka hin qabaannee kan mirkaneessu yakkoota baroottan darban sadan keessatti raawwatan dha. 

  Baroottan darban sadan keessattis OPDOn maqaa jijjirrachuun leellistoota nafxanyummaa irraa dirqama fudhatanii, Oromummaa dhabamsiisuuf yakka ol’aanaa Oromiyaa keessatti raawwatanii jiru. Uummatni Oromoo Gujii, Wallaggaa fi Shawaa ibiddaa keessa ture, qabeenyi Oromoo, qe’ee fi oyruun Oromoo ibiddaan barbaadaawee fi ciramee jira, dhalli namaa manni itti cufamee ibiddaan gubamee jira, dhalli namaa dhiiraaf dhalaan gudeedamaanii jiru, dhalli namaa dirreetti baafamee otoo uummati ilaaluu rasaasaan reebamee ajjeefamee jira. Baroottan 27 darban keessa Oromoon akka baroottan sadan darbanii bifa sukkaneessaan mana hidhaatii baafamee adda-babayiitti ba’ee rasaasaan reebamee ajjeefame hin turre, ilmi keessan bosona jira jedhamee ifaan maatiin rasaasaan ajjeefame hin turre, dhiirri hin gudeedamne, dhalli namaa manni itti cufamee hin gubanne, qe’een Oromoo ibiddaan gubamaa vidiyoo waraabamee hin facaane, Minilik kaleessaa Oromoo ajjeesuun sirrii dha, biyya ijaaruuf ajjeese, har’as Itiyophiyaa jiraachisuuf isin du’uu qabdu, jedhamee itti hin qoosamne. 

  Dabalataan, PP fi leellistooti nafxanyummaa akka gaaffiin siyaasaa Oromoo deebbii hin argannef WBOn shororkeessaa dha, WBOn saba Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiraatan irratti sanyii duguuggaa gaggeessa, jechuun olola kijibaa facaasuu irra dabartee waraana guddaa WBOtti bobbaasuun uummata nagaa fixaa turte. Humnooti shiraa kun uummata Oromiyaa Afaan Amaaraa dubbatan lixa Oromiyaa keessa jiraatan ajjeesuun daldala siyaasaaf oofachuuf akka WBOn ajjeechaa sabaa irratti qiyyaafatetti ololaa turan. Erga lolli Tigray keessatti jabaatee booda garuu, ajjeechaa maqaa saba Amaaraa jedhuun Oromiyaa keessatti gaggeeffamun dhagahamaa hin jiru. Kunis, ajjeechaa kana kan gaggeessaa turan warra har’a gara Tigrayitti bobbaafaman akka ta’e ragaa dha. 

  Warri yakka Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture argaa fi dhagahaa haqa uummataa dubbachuuf sodaadhaan afaan cuqqaallatee ture, amma afaan banachuun tumsa kana mormuun guddoo nama hin aja’ibu. Warri kun marti beekaas ta’e wallaalaan ajandaa nafxanyummaa bakkaan gahuuf yakka maqaa Itiyophiyaatiin Oromoo fi saboota biroo irratti gaggeeffamaa jiru haguuguun, gaafatamummaa keessaa bahuuf wixxifatu. Tumsi kun dhugoomuun, Abbaa irree Abiy Ahmed burkuteessee yakkamtoota hunda waan seeraatti dhiheessuuf shororkaa keessa seenanii jiru.

  Bara aangoon siyaasaa harka PP jiru keessatti mormitooti siyaasaa tumsa siyaasaa ABO-WBO fi TDF morman, akeeki isaanii ergamaa leellistoota nafxanyummaa fudhatanii fiiguu irra adda baafamee hin ilaalaman. Tumsa TDF fi ABO-WBO gidduu ta’uuf deemu dura dhaabbachuuf ololuun, takkaawuu siyaasaa wallaaluu irraa ykn ammoo ‘yoon ani du’e coqorsi hin biqiliin’ harreen jette sana irraa akka madduu beekamuu qaba.  

  OPDOn akka TPLFn tolfamtee akeeka EPRDF galmaan gahuuf bobbaafamte shakkiin hin jiru. OPDOn tolchaa ishee waliin wal-lolte, tolchaa ishee hadheessuu fi dhabamsiisuuf yaaltee of ajjeesaa jirti. ABO-WBOn garuu, kaayyoo sabni Oromoo qabu galmaan gahuuf jaarmiyaa dhiigaa fi lafeen ijaarame dha.Ergamtooti gooftaa jijjiirrataa baahan ABO-WBOdhaan gooftaa diinaa yoo jedhan malee ergamtu jechuuf haamilee itti hin qaban. Kanaaf ragaan, ABO-WBOn waggoota 50 darban keessa ibiddaan qoramee, beelaa fi dheebuu keessa darbee, dhiiga isaa dhangalaasee, du’ee qabsoo jiraachisee, haalota zaliilii fi rakkisoo tahaan keessatti akeekaa fi kaayyoo Oromoo qabatee uummata isaaf amanamaa ta’uu mirkaneessaa jira. ABO-WBOn uumamni isaa kaayyoo saba Oromoo galmaan gahuuf malee ergamuuf hin ta’u. Walii galteen saboota gidduutti tolfamuuf deemus kan dantaa sabaa hin sharafne, kan ABO-WBOn abboomamu, kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu saba Oromoo mirkaneessu, kan fedhii fi walqixxummaa sabootaa irratti hundaa’u qabu akka ta’e uummati keenyi akka hubatuu fi olola diinaan akka hin burjaajofne ajajaan ol’aanaa ABO-WBO dhaama. 

  Dhuma irratti, tarkaanfiin tumsa siyaasaa fi waraanaa ABO-WBOn saboota cunqurfamoo kan mirga hiree murteeffannaatti amanan waliin taasisuuf haasawaa eegalame kanaan kan rifatee visaa qopheeffachaa jiru yakkamtoota PP dha. Ololli kuniis jibba galma gahumsa qabsoo Oromoo irraa, akkasumaas sodaa abbaan irree aangoo irraa yoo kaafame barri aangoo isaanii waan dhumatuuf akka ta’e hubatamuu qaba. Faashistummaan PP qabsoo ABO-WBOn godhaa jiruu fi tumsa uummattoota waliin toflamuun xumuratti tarkaanfachaa jiraachuu uummati keenyi akka hubatu feena. Ololli diinni fi jaleen diinaa oofaa jiran kamiyyuu kan Qabsoo Oromoof quuqamuu irraa akka hin taane beekamee, Oromoon ABO-WBO waliin tahee biyya isaa irratti abbaa ta’uuf biyya isaa mirkaneeffachuuf naannoo isaadhuunfatee bulchuutti akka seeny waamicha dabarsina. Kanaaf, tumsii sabootaa kan ABO-WBOn keessatti hirmaatu kun tarkaanfii sirrii fi yeroo isaa eeggatee tahuu kan mirkaneessuu wacaa fi boo’icha diinaa fi jalee diinaati! Abbaan irree tumsa sabootaan bakkaa kaafama!

  Injifannoo Ummata Oromoof!
  Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO
  Hagayya 13, 2021