OLA Update #13 / 20th October, 2021


CENTRAL ZONE 

October 16th, 2021 

 • Ada Barga district, West Shawa – A regime military convoy traveling from Mugar to Ela was engaged resulting in 4 vehicles being destroyed, 32 enemy combatants being killed, and 28 being injured.

SOUTHEAST ZONE

October 13th, 2021 

 • Munesa district, East Arsi – An OLA commando unit took action on a regime military patrol resulting in several enemy combatants being killed and 10 being injured.

SOUTHERN ZONE

October 14th, 2021 

Rifles captured in Bule Hora
 • Bule Hora district, Guji – Regime military units attempting to patrol Bule Hora were engaged in Eba Lati resulting in 23 enemy combatants being killed and 28 being injured. 2 enemy combatants were also captured attempting to escape. 12 AKM rifles were captured as a result of this engagement.

October 17th, 2021

 • Gumi-Eldalo district, Guji – OLA forces engaged with a regime military convoy in Ada Iresa and resulted in 14 enemy combatants being killed and 18 being injured. From the 18 injured that were sent to Nagele Borana Hospital, 7 were transferred to Hawassa Hospital due to the extent of their injuries.

Result of battle in Ada Iressa

October 18th, 2021

 • Saba Boru district, Guji – OLA forces engaged regime military units in Sire Buqi and Utulu resulting in 22 enemy combatants being killed and 25 being injured. 8 AKM rifles, 14 explosives and other various military supplies were captured. A convoy of regime military units attempting to come as reinforcements were engaged in Ada Dareersa resulting in 14 enemy combatants being killed and 16 being injured.
Patrol vehicle destroyed in Bule Hora

OLA Update #12 / 12th October, 2021


CENTRAL ZONE 

September 21st, 2021

 • Kuyu district, North Shawa – OLA forces took action on a regime military forces in Danisa town capturing 4 rifles and briefly occupying the town.

October 5th, 2021

 • Dagam district, North Shawa – OLA forces took action on Abiy regime forces in Yaya Haro resulting in 27 enemy combatants being put of action and 40 being injured.

SOUTHERN ZONE

October 1st, 2021 

 • Liban district, Guji – OLA forces took action on a regime military patrol in Siminto resulting in 8 enemy combatants being killed and 5 being injured.

October 2nd, 2021

 • Saba Boru district, Guji – OLA forces took action on regime military patrols in Bupo and Utulu resulting in 10 enemy combatants being killed and 7 being injured. Several weapons were also captured.
 • Gumi-Eldalo district, Guji – An Abiy regime special forces unit was neutralized by the OLA resulting in 2 enemy combatants being killed and several injured.

October 3rd, 2021

 • Liban district, Guji – An Abiy regime military patrol attempting to leave Mugayo town was destroyed resulting in 3 enemy combatants being killed and 8 being injured.

October 4th, 2021

 • Nagele Borana town, Guji – An Abiy regime military patrol was destroyed by OLA forces in Adda Kella Finfinee resulting in 5 enemy combatants being killed and 7 being injured.
 • Bule Hora district, Guji – OLA forces took action on regime troops resulting in 10 enemy combatants being killed and 7 being injured.

October 5th, 2021

 • Gumi-Eldalo district, Guji – Regime security forces attempting an offensive into OLA-administered areas were completely routed resulting in 130 enemy combatants being killed and over 200 being injured.
 • Liban district, Guji – Heavy fighting in Mugayo resulted in OLA forces killing 70 enemy combatants and injuring over 83. Several high-ranking regime military officers were killed in the fighting.
 • Saba Boru district, Guji – In continuing fighting in this district, OLA forces in Utulu and Bupo killed 21 enemy combatants and injured 16. Following this, the regime military completely withdrew from Utulu.
 • Goro Dola district, Guji – In heavy fighting in Adaadi, OLA forces killed 42 enemy combatants and injured 37.

October 6th, 2021

 • Liban district, Guji – OLA forces took action on an Abiy regime military patrol resulting in 6 enemy combatants being killed and 8 being injured.

October 7th, 2021

 • Gumi-Eldalo district, Guji – Heavy fighting in an area called Tutufe resulted in 55 enemy combatants being killed and 97 being injured.

October 8th, 2021

 • Gumi-Eldalo district, Guji – A final offensive on regime military positions resulted in 230 enemy combatants being killed and 340 being injured. The regime military completely withdrew to Nagele Borana.

OLA Update #11 / 21st September, 2021

Previous Update: OLA Update #10 / 20th September, 2021

CENTRAL ZONE (OPERATION TADESSE BIRRU)

September 20th, 2021 

 • Kuyu district, North Shawa – Engagements between the OLA and Abiy regime forces that began on September 20th, in Uyyo Cabare and Akale are still ongoing. At this point, 72 enemy combatants have been killed, over 60 have been injured, and several dozen have been captured. Several items of weaponry including 35 AKM rifles along with ammunition have also been captured.

PRESS RELEASE: Regarding Mr Gollicha Dhenge’s Return to Civilian Life

There has been a lot of confusion in regards to former OLA southern zone commander, Mr Gollicha Dhenge’s return to civilian life. Contrary to government news reports, Mr Gollicha has not been an OLA commander for over a year as he had withdrawn from the field to seek medical treatment. To maintain military operations, Mr Gollicha’s former deputy, jaal Gammachiis Aboye, was promoted to take his place. Following his recovery, Mr Gollicha refused several requests to return to the field and resume his command. Moreover, he also refused to participate in the OLF-OLA General Assembly held in July citing disagreements with the rest of the commanders. We understand his decision to return to civilian life given his health condition, moreover; as a respected veteran of the Oromo struggle who led OLA forces in the southern zone for over a decade, we wish him the best in his future endeavors.

Victory to the Oromo and All Oppressed Peoples!
OLF-OLA High Command
September 20th, 2021

OLA Update #10 / 20th September, 2021


SOUTHERN ZONE (OPERATION ELEMO QILTU)

September 12th, 2021 

 • Goro Dola district, Guji – OLA forces took action on a regime military patrol in Haraqalo town resulting in over 16 enemy combatants being killed and 3 being injured.

September 14th, 2021

 • Dugda Dawa district, Guji – OLA forces took action on regime forces in Dogo and Ulo Doya, resulting in 21 enemy combatants being killed and 16 being injured. Several items of weaponry were captured as well.

September 16th, 2021

 • Liban district, Guji – OLA forces took action on a regime military camp in Mugayo resulting in 18 enemy combatants being killed and 27 injured. The ranking officer of the camp was also injured in the attack and died later at Nagele Borana Hospital.

CENTRAL ZONE (OPERATION TADESSE BIRRU)

September 19th, 2021 

 • Warra Jarso district, North Shawa – In Warra Jarso, the OLA engaged Abiy regime forces resulting in 45 enemy combatants being killed, 13 being injured, and 5 being captured. Several items of weaponry were captured as well.
 • Fajji district, North Shawa – The OLA took action on Abiy regime forces in Cirecha Balia resulting in 4 enemy combatants being killed and 6 being injured.
Result of fighting in Warra Jarso, North Shawa

Oromoon Jechaa fi Gocha Gantootaan Afaanfajjawuu Hin Qabu!

(Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO)

Lola PPn uummata Oromoo fi WBO irratti gaggeessaa jirtuun kasaaraa guddaa keessa galuun ifa galaa dha. Injifannoo
WBOn baadiyyaalee Oromiyaa dhuunfachuu fi magaalota qabachuun mooraa diinaa raasaa jira. Haala kanaan diinni
kasaaraa isaa kana ololaan haguuguuf afaan gantootaan dubbataa jiru Oromoon osoo hin alanfatne akka hin liqimsine
hubachiisna.

PPn jaarmaya farra-dimokraasii, kan eenyummaa nafxanyummaan guutame ta’uu moyxannoon ganna sadan darban
keessatti qajeellootti waan mul’atee jiruuf, yerooo ammaa dhugaa kana namni hin hubanne yoo jiraate fayyaa hin qabu. Gantooti PPn uumamaan farra dimokraasii tahuu osuma beekanii abdii hin guutamneen of-sobanii rakkina siyaasaa naannoo kanaa furuuf yaalan uummata keenya wareegama ulfaataaf saaxile, gantootattiammoo waaroo salpinaa itti uffise malee bu’aan irraa argame tokkollee hin jiru.

Addi Bilisummaa Oromoo maalummaa PP hojiidhaan lafa irratti waan beekuuf osoo PPn guutuutti hin diigamiin nagaadhaan waliin hojjetanii rakkoo siyaasaa naannichaaf furmaata waaraa fiduu akka hin dandahamne ibsaa ture. ABO-WBOn dhugaa kana tolchee hubachuudhaan, uummata barsiisee ijaaruu fi hidhachiisuudhaan uummatni akka mirga isaa qabsoodhaan kabajsiifatu taasisuu irratti hojjetaa jira. Galata ABO fi Ummata Oromoo kan mirga ofii kabajsiisuuf gootummaa fi cichoominaan qabsaawee, har’aan tana PPn eenyummaan isaa kan farra-ummataa, dimokiraasii, farra-bilisummaa fi nageenyaa tahe hunda biratti saaxilamee uummatoota hundaan jibbamee tufamuu bira taree, qabsoo uummatootni mirga ofii kabajsiifachuuf geggeessaniin akka hin dandamannetti haleelamee afaan boollaa irra gahee jira.

PPn sadarkaa amma irra gahe kan kufaatii isaa kan hin oolle ta’uu hubachuun fi of dandamachiisuuf diraamaa shiraa
hojjechuuf yaaluu irraa hanga du’ee awwaalamutti hin dhaabbatu. Diraamaa kanas ergamtoota isaa kanneen tahan
miseensota dhaabota kaayyoo isaa ittiin galmaan gahachuuf bifa ofii isaatiin bixxilee fi gantoota sabaa kan garaa isaaniif bulanitti dhimma bahuudhaan seenessuuf tattaafachaa jira.

Gantooti kan mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessa jiran fakkaatanii, ganna 20 dabraan keessatti mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo marsaa sadiif adda qooduun wal waraansisuun seenaa fokkataa hojjetan, har’as marsaa afraffaaf WBO maqaa gosaan wal waraansisuun yakkaa raawwatuuf karoorfatan jabinaa, cichoomina fi Tokkummaan WBOn dura dhaabbateef fashalee jira.

Bobbaan gantootaa WBO karaa nagaa galchina jedhanii diinaaf waadaa galan, waggaa sadan darbaniif mooraa Qabsoo
Bilisummaa Oromoo diiguuf dhama’an, ammas rakkoo fayyaa jaal Goollicha Dheengee mudate itti dhimma bahuun
miidiyaa irratti ololuuf qophii kan xumuran ta’uu hubatamee jira. Jaal Goollichi Dheengee qabsaawaa gaafagantooti dirree irraa qawwee Oromoo fudhatanii galan didee fi dirree hidhannoo keessatti hafe ture. Booda irra sababa dhukkubaaf kan hojii irra hin turre ta’uu fi dhihoo kanas shira gantootaan dogoggorfamee media irratti bahee akka WBOn miidhaa irraan gahe dubbachuun isaa ni yaadatama.

Dhibee fayyaa Jaal Goollicha mudatetti dhimma bahanii, moonaa impayera Itiyophiyaa gammachiisuuf, seenaa isaa
ammoo gurraachessuun, cubbuu mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi jaal Goollicha irratti raawwataa turan hedduu
dha. Rakkoo gantooti kun uuman obsaan furuuf tattaafatamus itti milkaahuu hanqachuun nama gaddisiisa. Kanaafis
tattaaffii jaarsolii biyyaa, qondaaloota WBO, qaamota ittidhiheenyaanhordoftanii dhugaa jiru hubattanii fi qaaman dirree keessatti argamuun furmaata itti tolchuuf ifaajjitan marti galata guddaa qabdu jenna.

Gidduu kana ammoo PPn namoota WBO diiguuf dirqama fudhatan kanneen akka Abbabaa Garasuu, Hayiluu Gonfaa fi
Bilisummaa Biraanuu gara Keniyatti erguun Waraana Bilisummaa Oromoo fi ‘ABO’ waliin araarsina jedhanii oloola oofaa
jiru. Murnii kun gantoota kana duras dirqama diinaa fudhatanii Waraana Bilisummaa Oromoo diiguuf dhama’aa turan,
ammas rakkoo jaal Goollichi qabu itti dhimma bahanii gara Itoophiyaatti galchuun, sana irraa olola tolfachuuf deeman
Oromoon akka dammaqinaan fashalsu dhaammanna.

Namoota akka Abduuba Wariyoo, kan bara jijjiiramaa WBO diiguun Itophiyaatti harka kennachiise fi Galgaloo Dhirrii
bara jijjiiramaa jedhamuu galee; Jaarsoo Aannaa, godina Boorana keessatti qondaala PP ta’uun uummata biraatti seenaa badaa qabuu, kan dargaaggoota Oromoo Hiddii fi Moyyaaleetti fixaa turee; Dabbasoo Quxuu kan ganna 20 oliif Imbaasii Itophiyaa waliin wal-tahuun qabsa’oota Oromoo diinatti gurguruun seenaa fokkataa qabaachaa ture fi Hajii Godaana Kuluu, Jaatii Taadhii, Abbaa Gadaa duraanii Guyyoo Gobbaa fi kkf dabalataani torban darbe keessa gara Naayiroobbitti bobbahuun jaal Goollicha Dheengeef kan quuqaman fakkaachuun maqaa gosatiin mooraa gantootaatti dabaluuf yaalaa turan. Akeekni isaanii akkuma kana dura yaalaa turaan WBOn cabe jira, jaal Goollichi waraana fudhatee karaa nagaa qabsaahuuf gale jedhanii ololaa gaggeessuun,kasaaraa waraanaa fi siyaasaa isaan mudate ofuma sobanii of jajjabeessuuf ta’uu hubatamuu qaba.

Gama biraan ABO-WBOn of dandahee hoggansa dirree irraa kennuu eegaluun, akka heerri cabeetti hogganoota ABO
dirree jiran irratti ololuun, miseensota ABO biyya ambaa keessa jiranii fi WBO gargar fageessuuf olola rakashaa oofaa
jiran qaama shira Goollicha irratti dalagamaa jiruu kan gaggeessan waliin hidhata qaban waan ta’aniif, miseensoti ABO
biyya ambaa keessa jirtan akka irraa of eegdanii fi olola hogganoota ofiin jedhan afarsan akka hin dogoggorre dhammanna. Hogganni ABO hogganuu barbaadu, qabsoo Oromoon dachee Oromiyaa irratti gaggeessu keessatti argamuun hoggana kennuun dandahama. Qabsoo Bilisummaa Oromoo jabeessuuf Oromiyaa keessatti argamuun qooda ol’aanaa waan qabuuf, namni ABO hogganuuf fedha qabu akka gara dirree qabsootti bobbahee hogganus waamicha dhiheessina. Dabalataan mootummaa fashistii Abiyyitti harka kennachuuf WBO irratti ololuun ulaagaa kamiinuu kan fudhatama hin qabne ta’uu jaalattooti qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf ifa goona.

Qabsoon Bilisummaa Oromoo kufaatiif bu’aa ba’ii hedduu keessaa darbitee as geesse, namoota hedduu of keessaa harcasaa arma jirti. ABO-WBOn akka Qabsoon bilisummaa Oromoo hin diigamneef, yeroo hogganni bara 2017 keessa filame biyyatti galee; kaan hidhamee fi kaan facaa’ee biyya alaatti baqate jiru keessatti, qabsoo kaayyoo ABO qabachuun hoggana kennuuf seenaa qabsootu nu dirqe. Jaallan dirree irraa gootummaan qabsoo bilisummaa Oromoo hoggananii sadarkaa kanaan gahuun kan qabsaawota dirree keessaa sosso’an kan galateeffachiisu malee kan irratti olola bansiisu hin turre. Rakkoo dhuunfaa Jaal Goollichi qabuu itti dhimma bahuun qabsoo sabaa gufachiisuuf itti dhimma bahuun kan naamusa namummaa hin hordofne dha.

Namooti hagoon hogganoota ABO-WBO irratti olola oofaa jiran fi kan akka badhaasaatti PP irraa aangoo kajeela jiran
ofii isaaniitiin ofsaaxilaa jiran kan of dura ibsinu ta’a. Haala kanaan waggaa sadan darban gantooti WBOtti bobbaafamuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf dhama’aa turan irra aanuun, dammaqinsaa fi qaroomina ajajoota ABO-WBOn fashalee jira. Kunsi kora guddaa ABO-WBO irratti hoggana waaltawaa filachuun mirkanaawe. Hogganni haarawaan filames labsii duula Gootota Oromoon moggaafame Hagayya 8, 2021 labsameen milkii fi injifannoo jajjaboo galmeessuun mooraa diinaa fi farreeni yeroo yaaddessu, mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ammoo onnachiisee fi danboobsee jira.

Nuti WBOn dhaloota hari’aa, seenaa fi rakkoo wal-xaxaa ABOn keessa dabarsee irraa barannee, jabna abbootii keenya
qabsaa’oota haqaa maxxafannee, laafina isaanii irraa barachuun jabinatti jijjiiruun, jabina isaanii irraa dhaallee, tokkummaa keenyaa cimsannee, akeeka fi kaayyoo ABO isa ganamaa galmaan ga’uuf murannoo fi kutannoo hojjechaa jiraachuu keenya akka uummanni keenyi, miseensonnii fi jaalattoonni Qabsoo Bilisummaa Oromoo nuuf hubatan barbaadna. Akkasumaas akeekaaf kaayyoo qulqulluu jala hiriirun qooda nurraa eegamuu bahachuu qabna malee, ajandaa diinni fi ergamtoonni diinaa uumata keenyaaf kennan akka hin keessummeessine dhaammanna.

Dhuma irratti, Miidiyaaleen PP olola shiraan guutame WBO irratti lallabamuu jalqabe kanaaf osoo gurra hin kennine
qabsoo ABO-WBOn itti jiru jabeessitan ilmaan Oromoo maraaf waamicha goona. PP waliin rakkoo siyaasaa Oromoo
furuu ykn akka jaarmayaa bilisa ta’anii sosso’uun hin dandahamne Oromoon marti hubachuu qaba. Kanaaf, uummatni
keenya galii qabsoo isaa kan tahe Mirga Hiree Murteeffannaa isaa harkatti galfatuuf ciminaa fi tokkummaadhaan akka
socho’u gadi jabeessinee dhaamna. Uummati keenyi ololaa fi afaanfajjii gantooti Qabsoo Bilisummaa Oromoo qawwee
WBO hatanii diinatti galanii fi maqaa qabsoo karaa nagaa qabsoofna jedhanii uummata keenya dogoggorsu bira darbanii WBO irratti ololan cinaatti dhiisee, galii qabsoo isaa kan tahe Mirga Abbaa Biyyummaa isaa harkatti galfatuuf duula ABO-WBOn maqaa Goototaa Oromoon moggaase cinaa dhaabbachuun Oromiyaa dhuunfatanii bulchiinsa uummataa diriirfamaa jiru bakkaan gahuuf qooda keessan ciminaa fi tokkummaadhaan bahattan Ajajaan Ol’aanaan ABO-WBO gad-jabeessee dhaama.

Injifannoo Uummata Oromoof!
Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO
Fulbaana 20, 2021