Sustainable Peace can never be achieved through Terrorism and Misinformation! (Press Release)

Afaan Oromo version

(OLF-OLA High Command Press Release)

Following Tigray Defense Force’s territorial adjustments earlier this month, the ‘government’ of the Prosperity Party (PP) has begun two oxymoronic campaigns: a military operation to ‘liberate’ areas controlled by the Oromo Liberation Army (OLA) on the one hand, and preparation to start processes for a ‘peaceful national dialogue,’ on the other. Both campaigns are dead on arrival. Its effort at starting a ‘national dialogue’, which aims to establish a commission the members of which are to be handpicked by the PM himself, is, at best, a very costly joke in a country with dwindling national resources. No national dialogue can be meaningful without being truly inclusive and under the supervision of an independent commission. In its crusade to ‘eradicate’ our forces in the frontlines, the regime’s ragtag army of special police and local militia have been routed on all fronts. Our forces have, as a result, captured more areas and weapons.

To cover up these losses, the regime of Abiy Ahmed is killing, maiming, and displacing civilians across Oromia to point fingers at our gallant and disciplined fighters. Clear evidence is now coming out that directly implicates the Prosperity Party. One of the most egregious cases is the video showing the massacre of Oromo civilians in Wollo that recently went viral on social media. Another equally repugnant act of cleansing the Oromo people of its leaders, its Gada leaders in this case, is the massacre of Gada elders of Karayyu in East Showa Zone. The recent killing of the family of the ex-president of the Oromia region is the latest episode in PP’s recent genocidal adventure in Oromia.

These killings are not mere allegations of wrongdoing on our part. Credible evidence that directly incriminates the regime has been pilling up. Even though for an entirely different reason than seeking justice for the injured public, the government has, for instance, taken full responsibility for the brutal massacre of Gada elders of Karayyu through its current State Minister of the FDRE Ministry of Peace.

The regime is also making use of other tactics to cover up its losses and at the same time denigrate the Oromo Liberation Army in all of its desperate operations. The following are some of the tactics currently in operation:

 1. Deploying Abiy’s troops with artificial wigs to impersonate members of the OLA, and committing atrocities in a frantic attempt to distance OLA from the Oromo people;
 2. Trying to give some credence to its ‘national dialogue’ by parading dismissed ex-members of the OLF and OLA in front of its media outlets;
 3. Utilizing the ‘national dialogue’ itself, in which the regime talks with itself, to deceive the international community into believing that Ethiopian stakeholders of all persuasion are participating in the process.


Hence, the OLF-OLA would like to remind the international community that the regime of Abiy Ahmed is wantonly killing civilians across Oromia, some evidenced from their own admission, in order to defame our forces and the just cause of the Oromo people. It is also tiring to concoct a ‘national dialogue’ in which conglomerate of one political camp—the mono-culture centralizing Menelikans of the Ethiopian Empire State—talk to each other through an ‘independent’ commission to be established by the parliament upon recommendation of the PM.

Victory to the Oromo and Oppressed people!
OLF-OLA High Command
December 29, 2021

4 thoughts on “Sustainable Peace can never be achieved through Terrorism and Misinformation! (Press Release)

 1. Impaayera Duguuggaa Sanyii Irratti Ijaarame Jiraachisuudhaaf Jecha Duula Minilikii Oromoo Irratti Labsuun, Bilisummaa Oromiyaati Ariifachiisa: Weerartoota Eenyummaa Oromoo Hadheeffatan Waliin Marii fi Araara Wanti Jedhamu Hin Jiraatu
  ___________________________________________
  Impaayerri Itoophiyaa, Impaayera “duguuggaa sanyii” irratti ijarameedha. Kana jechuun, biyyi weerartuu Nafxanyaatiin bixilamte tun, biyya ‘gita bittaa garbummaa’ (Colonialism) irratti hundooftee jiraatte jechuudha. Impaayera waggoota 150 guutuu ilmaan Oromootiif “Mana Hidhaa” (Prison House) ta’ee asgaye kana jiraachisuudhaaf jecha, ummanni Oromoo kan 7,000,000 (7 million) shallagamu WEERARTOOTA Abashaatii fi kittillayyoota isaaniitiin (Goobanootaan) dhumateera. Impaayera ‘Minilikootaan’ bocame (ijaarame) kana keessatti, Oromoonii fi Abashoonni ‘waldanda’anii,’ ‘walii-galteedhaan’ waliin jiraachuu hin dandeenye. Seena ilma namaa keessatti, WEERARTUUNII fi ABBAAN BIYYAA yeroon “sirna dimokiraatawaa” ijaaraanii nagayaan waliin jiraatan hin jiru. Biyyattii SURPHAA KIJIBAATIIN ijaaramte tana keessattis kanumatu ta’e. Oromoon, diina ”eenyummaa” isaa balleessu waliin jiraatuu hin danda’u. Furmaanni waaraa ta’e kan dhufuu danda’u, WBO bira dhaabbatanii, wareegama kafalanii, ‘BIYYA BILISOOMTE’ (INDEPENDENT OROMIA) yoo ijaaratan qofa. “Hordoftoota Minilikii” waliin tokko taaneti jiraanna wanti jedhamu awwaalameera.

  Bara dhufee darbu mara, maqaa ”birmadummaa Itoophiyaatiin” (Ethiopian Sovereignty) Oromoon akka nagayaan hin jiraanne godhamee, ummanni keenya duguuggaa sanyiitiin (Ethnic Cleansing) dhumateera. Ummanni guddaan kun, Oromiyaa badhaatu keessatti hidhamee, gidirfamee, hiyyoomee, mataa gadi qabatee, olaantummaa diinaa jalatti dararamee buleera. Dhaloonni haarofni (WBOn) sibiila qabatee akka falmatu kan godhe, waan ummanni isaa biyya isaa keessatti nagayaan bayee galuu dadhabeef. DIINA KARAA NAGAYAA DIDE, AFAAN ISAA GALUUN KEESSUMMEESSAN.

  Erga kana jedheen booda, ajanda kiyya kan hardhaatti deebi’a.

  Abiy Ahmadii fi finxaaleyyiin Nafxanyoota kan ”Oromummaannii fi Oromiaan baduu qaban” jedhanii, duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jiran waliin MARII fi ARAARA irratti haasa’uu dhiisii, biyya tokko keessa nagayaan waliin jiraachuunuu hin danda’amne. Dhimma kana ilaalchisee, waan lammiileen Oromoo, keessattuu WBOn, baldhinaan irratti hojjachuu qaban akka armaan gadii kanatti kaayeera:
  I. Weerartuudhaa fi Abbaan Biyyaa Waan Tokko Isaan Godhu Hin Jiru:

  1. Aadaan, afaan, seenaan, amantiin, siyaasaan, duudhaanii fi safuun Oromootii fi kan Abashaa (Nafxanyaa) kan walfaallessniidha (antagonistic).
  2. Murni Abashaa bicuun, ”Sirna Qeenxee” (Monolithic System), olaantummaa saba tokkoo, afaan saba tokkoo, aadaa saba tokkoo, amantii saba tokko, siyaasaa ykn ilaalcha saba tokkoo, duudhaa fi safuu saba tokkoo malee, ”eenyummaanii fi mirgi” Oromoo akka jiraatu arguu hin fedhan.
  3. Muldhanni (Ideology) Oromootii fi kan saba Abashaa kan walfudhatuu miti. Oromoon muldhata Sirna dimokiraasiitiin (Sirna Gadaatiin) bula. Warri Minilikii (Menelikians) ammoo, muldhata ’Sirna abbaa irree’ kan ”Kibra Nagast” (Glory of Kings) jedhamu hordofan.
  4. Murni bicuun (Nafxanyaan) akka “weerartuutti” dhufee humnaan biyya Oromoo dhuunfate kun, “Oromoon biyya hin qabu,” “Oromummaan baduu qaba,” “Oromiyaan dhabamuu qaba,” jedhuudhaan, Oromoo diina duraa godhatee, duguuggaa sanyii raawwachuu ittififeera.
  5. Seenaa weeratummaa keessatti, Impaayerri “gita bittaa garbummaa” irratti ijaaramee fi Mootummaan alagaa kan “weerartummaa” irratti bixilame (ijaarame), ’humna qawweetiin’ malee tolan cabanii (injifatamanii) hin beekan. Kanaafuu, Impaayerri Itoophiyaatii fi ’Mootummaan Minilikummaa’ irratti bixilaman, afaan qawweetiin bittinnaa’uu qaban. QABSOO KARAA NAGAYAA WANTI JEDHAMU, IMPAAYERA ITOOPHIYAA KEESSATTI CUFAMEERA. Kan ”hin cufamne” jedhu yoo jiraate, balbala cufame karaa NAGAYAATIIN BANEE humna isaa diinatti muldhisuudha. Yoo kun ta’uu baate ammoo, QABSOON KARAA NAGAYAA ”oduu qabatama hin qane” (Abstract Narrative) ta’eeti ummata burjaajaajii keessa galcha.
  _________________________________________
  II. Weerarttoota PP, Kan Oromoo Balleessuu Hojii Godhatan Waliin Marii fi Araara Gaggeessina Jedhanii Yaaduun, Yaakka Bara 1991 Oromoo Irratti Raawwatametti Deebi’uu Taati

  Bara EPRDF irraa eegalee hanga hardhaa, finxaaleyyiin Abashaa “ARAARAA” fi “MARII” isa jedhaman kanneen, ‘SHIRA’ xaxuudhaaf tooftaa ittiin fayyadamaniidha. Ammas Abiy Ahmad, yeroo bitachuudhaaf (To Buy Time) jecha, tapha kana taphachaa jira malee, nagaya barbaadeetii miti. Maqaa ARAARA jedhu kanaan SHIRA diinni hojjatu gadi fageenyaan hubachuun barbaachisaadha.

  1. Gareen weerartuudhaa (PPn) kan Abiy Ahmadiin hoogganamu, ‘alseerummaadhaan’ (illegally) humna qaweetiin aangoo irra kan jiru waan ta’eef, “MARIIS” ta’ee “ARAARA” gaggeessuuf mirga seeraa hin qabu. Gareen akka ‘MAAFIYAATTI’ ofijaaree, ummattoota “sanyii fi amantaan” adda qoodee, mana ummata nagayaa gubee, ilmaan sabaa manaa guuree ajjeesu kana, akka Mootummaatti fudhatanii waliin haasa’uun, dogoggora hamaadha (It is very costly).
  2. Murni bicuun, “olaantummaa” Amaaraa (Nafxanyaa) malee jireenya Oromoo arguu hin feene, waliin MARII fi ARAARRI godhamu kan akkamiiti laata?
  3. Komishiiniin dhaabbate, kan fedhii Abiy Ahmadii fi Nafxanyoota irratti hundaa’eedha. Kanaafuu, fudhatama hin qabu. Akkuma sila jedhe, weerartoonni yakkamtoonni “Komishiinii” dhaabuuf (qindeessuuf) mirga seeraan kenameef hin qaban.
  4. Yoo humni “Bilxiginnaan” (PPn) ala ta’e (INDEPENDENT COMMISSION) ajandaa “MARII” fi ”ARAARAA” kan qopheessu ta’e ammoo, hunda dura:
  4.1 Bilxiginnaan (PPn), LAMMIILEE oromoo kan 60,000-80,000ti shallagman, “haal-duree tokko malee” mana hidhaatii hiikuun barbaachisaadha.
  4.2 Labsiin “SHORORKEESSAA” jedhu kan gootoa (qabsaa’ota) mirga isaaniitiif falmatan irraa labsame, ‘haal-duree tokko malee’ irraa ka’uu qaba.
  4.3 WEERARTOONNI Eritrea biyya Oromoo keessaa ba’uu qaban.
  4.4 WEERARTTOONNI Amaaraa (Liyyuu Hayil fi Faannoon) biyya Oromoo keessaa ba’uu qaban.
  4.5 Waraanni Bilxiginnaa (PP) kan Oromiyaa keessa naanna’ee “LOLTOOTA AMAARAATII fi ERITREA waliin ummata Oromoo fixaa jiru, “mooraa” (camp) isaatti galuu qaba.
  4.6 Akkuma armaa olitti tuqetti, yoo ‘Komshiiniin’ MARII fi ARAARA qopheessu PPn ala ta’e, WBOn, Paartileen mormitootaa, qabsaa’onni beekkamoon, hayyoonninii fi rogeeyyiin hirmaatu qaban.
  __________________________________________________
  III. Ofeeggannoo Cimaa WBO Godhuu Qabu

  1. Seenaan qabsoo Oromoo akka muldhisutti, yoo WBOn hidhatee, biyya isaa dhuunffachuutti dhiyaatu hundumaa, diinni ergamtoota isaa ofjala hiriirsee, “warra Dhihaa” (West) jala kurkuree SHIRA xaxuun aadaa ta’eera. Maqaa ARAARA jedhuun WARAANA Oromoo akka “Mooraatti” galuu jechuudhaan shirra xaxuun waan baratameef, gadi fageenyaan ofeeggannoo godhuun barbaachisaadha.
  2. Bara 1991, diraamaa akkanaatitu WBO irratti hojjatame. ‘Woyyaaneen,’ ‘Shaabiyaanii’ fi ‘EPRPn,’ Leencoo Lataatii fi Galaasaa Dilboo ofjala hiriirsuudhaan, Ameerikaatti irkatanii, yakka kana jedhamee himamu hin dandeenye WBO irratti raawwataniiru. Shira alagaan fira fakkaatee xaxu abshaalummaadhaan hubatuun barbaachisaadha.
  3. Waraanni hundinuu mooraatti haagaluu (Encampment) jedhamee xaxameen, waraana Woyyaanee alatti dhiisanii, WBO mooraatti galchanii, waraanni 40,000tti tilmaamamu akka dhumatu (ajjeefamu) godhameera.
  4. AMMAS TAANAAN, DIINNI SHIRA KANA FAKKAATU XAXUU IRRAA DUUBATTI HIN DEEBI’U. WBOn OFEEGGANNOO” CIMAA GODHUU QABA.
  5. Yoomillee taanaan, ‘alagaa amananii xiyyeeffannaa isaa keessa galuun’ (Being victim of their target), balaa dandammii hin qabne (Irreparable Damage) namatti fida.

  WBO POWER!
  FREE ALL OROMOO POLITICAL PRISONERS!
  NO FREEDOM, NO NEGOTIATION!

Leave a Reply

%d bloggers like this: