Amharic Version | English Version

(Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO)

Lolli sanyii duguuggaa Partii bilxiginan (PPn) Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru WBOdhaan fashaluu irra darbee, WBOn dachee Oromiyaa dhuunfachuu eegaluun abdii guddaa Oromootti horee jira. Lolli WBOn gaggeessaa jirus lola haqaa (just war) kan nagaa waaraa dhalchuuf gaggeeffamaa jiruti. 

Lolli gama biraan gaggeeffamaa jiru ammoo itti baha dogoggoraa siyaasa EPRDF baroottan darban keessatti raawwate irraa kan madde dha. Herregni aangoo siyaasaa humnaan dhuunfatanii humnaan tikfachuun dandahama jedhu uummata fi biyya keenya gatii ulfaataa baasisaa jira. Qaamooti nutu mootummaa dha ofiin jedhan, gatii ulfaataa uummatni baasaa jiru hubachuu hanqachuun, faallaa fedhii uummata dhaabbatanii, uummatni lola kana keessatti PP deeggaree hirmaachuun irbaata rasaasaa ta’u dhidhiba jiru. 

Uummati keenyi Oromoo Walloo sababa gurguddoo sadiif lola kaaba Itiyophiyaa keessatti hirmaachuuf dirqama. Jalqaba lolli kun kan hogganamaa jiru miseensota EPRDF duraaniin ta’uun isaa uummata keenya Walloof dantaa guddoo qabaachuu dhiisuu malu; itti aanee uummati keenyi Oromoo Walloo daangaa Amaaraa fi  Tigray gidduu waan jiruuf lolli dachee isaa irratti akka gaggeeffamtu dirqaa jira; kan sadaffaa ammoo uummati keenyi mootummaa isa ittisuu dhabuu isaatiin balaa hamaadhaf saaxilamaa dha. 

Oromoon Walloo PP fi Humna addaa naannoo Amaaraa deeggaranii lola kana keessatti hirmaachuu jechuun, seenaa sanyii duguggaa yeroo dhihootti Shawa Robit keessatti raawwatame dagachuu jechuu dha. Loltuu PP fi Faannoo obboloota, abbaa fi hadha keenya qalaa jiran deeggaruu jechuu dha. Loltuu har’allee qee’ee Oromoo Guji, Wallagga, Walloo, Matakkal, Gindabarat fi kkf mancaasaa jiru fi ilmaan Oromoo dirree fi hidhaa keessaa baasanii akka bineensaatti ajjeesaa jiran gargaaruu jechuu dha.  

Lola qee’ee Oromootti itti dhufe kana Oromoon of irraa ittisuuf mirga guutuu qaba. Balaa kana of irraa xiqqeessuuf gurmuu ofii jabeeffachuu fi qawwee argame mara ofitti fudhatee, qaama leenjii lolaa qabuu fi ijaarame jiru hidhachiisuun dirqii dha. Lolli Oromoon lolaa jiruu lola mirga sabaa fi mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiisuti! Qawwee argate mara wal hidhachiisee of ittisun mirgaa fi dirqama uumamaan qabu dha! Wal dammaqsee, wal ijaaree, hidhatee sosso’uunis dirqama uumamaa isaa ittisuuti. Waan ta’eef, uummati keenyi:

 1. PP fi Humna Addaa Amaaraa deeggaree akka lola kana hin seenne akeekkachiisna. 
 2. Yakka waraanaa uummata keenya Oromoo Walloo irratti dalagamaa jiruu maraaf gaafatamaan mootummaa fi qaamota Mootummmaa impayera Itiyophiyaa keessa jiran ta’uu uummata keenyi, uummattoota cunqurfamoo fi hawaasa idil-addunyaa hubachiifna.  
 3. Loltooti PP keessa jirtu, lolli kun lola akeekaa fi kaayyoo uummataa kan hin qabne waan ta’eef, aangoo nam tokkoo ykn murna eenyummaa keessan dhabamsiisuuf dhama’u dura dhaabbadhaa. Lolli hin barbaachisu jedhaa, ittiin mormaa. 
 4. Yakkamtooti waraanaa marti seenaa fi seeraan waan gaafatamaniif, murna afaan boollaa irra dhaabbatee dhaadatu kana waliin awwaalamuu keessan dura lubbuu keessan qaalii akka baraartan akeekkachiisna. 
 5. Loltooti hidhannoo of harkaa qabdan, akeekaa fi kaayyoo uummataa bakkaan gahuuf hidhannoo keessan waliin akka WBOtti gabaastan irra deebiin waamicha isiniif dhiheessina!
 6. Hawwaasni idil-addunyaas qabsoo ilmaan Oromoo fi sabooti cunqurfamoo bilisummaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffannaaf, kabajaa fi ulfina dhala namaaf gaggeessaa jiran hubachuun akka qabsoo ABO-WBOn fi humnoota cunqurfamoo waliin dhaabbattaan dhaammanna. 
 7. Toftaan abbaan irree, uummattoota walitti buusee yeroo gabrummaa fi gidriaa sabootaa dheeressuu waan ta’eef, cunqurfamootni impayera Itiyophiaa keessa jirtan marti, shira Abiy itti jiru irratti dammaqxanii, irree tokkoon sirna cunqursaa PP diiguun, sirna haqaa fi dimokraasii dhugaa diriirsuun nagaa waaraa dhalchinu waamicha dhiheessina. 
 8. Furmaati rakkoo siyaasaa impayerittii gaaffii uummata guddaa keessummeessuun, mirga hiree murteeffannaa uummataa dhugoomsuu dha malee, aangoo siyaasaa harka nam tokkee ykn murna tokkoo galchuudhaan ta’uu akka hin dandeenye mirkaneessina. 
 9. Meeshaan lola keessaa uummata baasuu dandahu haqaa nam tokkee fi sabaa kabajuun, waltajjii gaaffiileen siyaasaa irratti keessummeeffamaniif sirna dimokraasii dhugaa diriirsuun, nagaa waaraa dhalchuun, kabajaa, wal-qixxummaa dhala namaa mara mirkaneessuun murteessaa ta’uu ajajaan ol’aanaa ABO-WBOn  hubachiisna. 
 10. Haala sirni bulchiinsa haqaa uummataaf hin tolfamne keessatti uummatni balaa irraa of baraaruuf ijaaramee sosso’uun mirgaa fi dirqama uumamaati!   


Injifannoo Ummata Oromoof!
Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO
Onkoloolessa 25, 2021

By olaspox

5 thoughts on “Of-Ittisuun Mirga Uumamaati!”
 1. I appreciate the victory achieved by the Oromo Liberation Army (OLA) in this short time. I have time and again underscored that the emergence of this modern-oriented and highly civilized National Army is a response to the longstanding issue of ‘decolonization’ in Oromia. Within this centrality, OLA as part and parcel of the Qeerroo of the Qubee generation, is not merely working to promote Oromo ‘Patriotic Heritage,’ but also striving to put in place ‘Oromo-centred democratic institutions. OLA is capable of doing this because it is equipped with high military discipline, moral (ethical) and intellectual stamina. The unique character of OLA is that it has succeeded in designing modern strategy by responding decisively to Abyssinian colonial policy of “Divide and Conquer,” reductionist ideology, militant Unitarism, radical populism and the narrative construction of Nafxanyaa supremacy. This is how the “Great Mind” of the new generation (OLA) defeats the “Little Mind” of ‘militant terrorists’ (the sinking PP) whose way is full of ‘rivers of blood,’ ‘rain of tears’ and ‘destruction.’ No one has the power to stop or control historical changes and ‘the birth of new meanings’ in those changes. OLA is moving forward to bring about a great day of justice in which the new generation will be able to sing with new meanings and heroic voice – my Oromia! Sweet land of liberty; the land where our loved ones massacred. This is what it means “breaking the silence,” the silence of the denied who is violently decimated.

 2. injifannoo keessan guyyaa guyyaan galmeessaa jirtan argaa jirra jabaadhaa.
  Mootummaan pp kun kufeeti jira naguma Olola oofaa oola Malee kana ummannis ni beeka.
  Eenyu akkaa bu’aa isaaf qabu cimseeti beeka ummanni kanaaf ifa arguuf jirra jabaadhaa.
  👉Barudin Abdi Nure QBO baha oromiyaa irraa.

Leave a Reply