Najaat Hamzaa, dubbi-himaa Idil-Addunyaa WBOtiif bakka-buutuu quunnamtii uummataa
ta’uun ramadamuu sirnaan isin beeksisuu feena. Najaat Hamzaa qabsoo Oromoo keessatti
falmituu murannoo fi cichoominaan beekamtu. Ishii dabalachuu keenyatti guddoo boonna.

Odaa Tarbii
Dubbii-himaa Idil-Addunyaa WBO
Hagayya 20, 2021

By olaspox

4 thoughts on “Ibsa Gabaabaa (Hagayya 20, 2021)”
  1. I always admire you guys and I keep going and doing wonderful job and excellence of my country in a mile and I really appreciate what you’re doing for us and there is nothing I can say more than anything you can graduation and to keep up the excellent job thank you thank you this is Brian berhanu what can the wakena

Leave a Reply