Ibsa Gabaabaa (Hagayya 20, 2021)


Najaat Hamzaa, dubbi-himaa Idil-Addunyaa WBOtiif bakka-buutuu quunnamtii uummataa
ta’uun ramadamuu sirnaan isin beeksisuu feena. Najaat Hamzaa qabsoo Oromoo keessatti
falmituu murannoo fi cichoominaan beekamtu. Ishii dabalachuu keenyatti guddoo boonna.

Odaa Tarbii
Dubbii-himaa Idil-Addunyaa WBO
Hagayya 20, 2021

4 thoughts on “Ibsa Gabaabaa (Hagayya 20, 2021)

  1. I always admire you guys and I keep going and doing wonderful job and excellence of my country in a mile and I really appreciate what you’re doing for us and there is nothing I can say more than anything you can graduation and to keep up the excellent job thank you thank you this is Brian berhanu what can the wakena

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s